Knihkupectví U NÁMĚSTÍ

Všechny informace o

ÚZ 1524 AUTORSKÉ PRÁVO

ÚZ 1524 AUTORSKÉ PRÁVO

ÚZ 1524 AUTORSKÉ PRÁVO
Autor:
Nakladatel: SAGIT
EAN: 9788074885655
Žánr: Marketing, management, právo, zákony
Stav: Skladem
CENA: 159 Kč
Anotace

V edici ÚZ dosud vyšly předpisy z oblasti autorského a průmyslového práva pod č. 82, 133, 181, 224, 256, 285, 303, 354, 382, 402, 491, 567, 609, 659, 697, 752, 559, 967, 1021, 1047, 1193, 1264, 1305 a 1455. Toto č. 1524 se od č. 1455 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.

Obsah publikace:Kapitola I – Autorské právo a práva související
 • Přehled autorského zákona

 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

 • Vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměnKapitola II – Průmyslová práva
 • Přehled zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích

 • Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

 • Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

 • Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků

 • Instrukce Federálního úřadu pro vynálezy, kterou se upravují formální náležitosti přihlášky topografie polovodičových výrobků ze dne 1.1.1992

 • Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru

 • Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži (vybraná ustanovení)

 • Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

 • Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

 • Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik

 • Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

 • Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)

 • Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

 • Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) (vybraná ustanovení)

 • Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

 • Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

 • Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

 • Vyhláška č. 88/2017 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství (vybraná ustanovení)Kapitola III – Ostatní
 • Vyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (vybraná ustanovení)

 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (vybraná ustanovení)

 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) (vybraná ustanovení)

 • Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška) (vybraná ustanovení)

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (vybraná ustanovení)

 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (vybraná ustanovení)

 • Vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí (vybraná ustanovení)

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (vybraná ustanovení)

 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (vybraná ustanovení)

 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práva a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (vybraná ustanovení)

 • Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (vybraná ustanovení)

 • Přehled mezinárodního práva duševního vlastnictví vázaného Českou republikou

 • Přehled práva duševního vlastnictví Evropské unieDALŠÍ SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (zákon č. 89/2012 Sb.):

- obchodní firma je upravena v § 424 až 428

- obchodní tajemství je upraveno v § 504

- licenční smlouva je upravena v § 2358 až 2389

- smlouva o dílo s nehmotným výsledkem je upravena v § 2631 až 2635

- zákaz zneužití a omezení hospodářské soutěže je upraven v § 2972 až 2990Sestavili:

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

JUDr. Pavel Tůma, PhD. LL.M.


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Hrnčířská 46/3
733 01 Karviná - Fryštát